Algemene Voorwaarden

OVEREENKOMST TUSSEN GEBRUIKER EN Semansys Technologies

De website van Semansys Technologies bestaat uit verschillende webpagina’s die worden beheerd door Semansys Technologies.

WIJZIGING VAN DEZE GEBRUIKSVOORWAARDEN

Semansys Technologies behoudt zich het recht voor om de voorwaarden, bepalingen en mededelingen volgens welke de Semansys Technologies-website wordt aangeboden te wijzigen, met inbegrip van maar niet beperkt tot de kosten in verband met het gebruik van de Semansys Technologies-website.

LINKS NAAR WEBSITES BEHEERD DOOR DERDEN

De website van Semansys Technologies kan links naar andere websites (“gelinkte sites”) bevatten. De gelinkte sites vallen niet onder de controle van Semansys Technologies en Semansys Technologies is niet verantwoordelijk voor de inhoud van een gelinkte site, met inbegrip van maar niet beperkt tot een link in een gelinkte site, of wijzigingen of updates van een gelinkte site. Semansys Technologies is niet verantwoordelijk voor webcasting of andere vormen van overdracht vanaf een Gelinkte Site. Semansys Technologies verstrekt deze links uitsluitend voor uw gemak, en het opnemen van een link impliceert op geen enkele wijze de goedkeuring van Semansys Technologies van de betreffende site noch enige connectie met de exploitanten ervan.

GEEN ONWETTIG OF VERBODEN GEBRUIK

Als voorwaarde voor uw gebruik van de website van Semansys Technologies, garandeert u Semansys Technologies dat u de website van Semansys Technologies niet zult gebruiken voor enig doel dat onwettig is of verboden is door deze voorwaarden, bepalingen en mededelingen. U mag de Semansys Technologies-website niet gebruiken op een manier die de Semansys Technologies-website kan beschadigen, uitschakelen, overbelasten of aantasten of het gebruik en genot van de Semansys Technologies-website door een andere partij kan verstoren. U mag op geen enkele manier via de Semansys Technologies-websites materiaal of informatie verkrijgen of proberen te verkrijgen.

GEBRUIK VAN COMMUNICATIEDIENSTEN

De Semansys Technologies-website kan bulletinboard-services, chatruimtes, nieuwsgroepen, forums, communities, persoonlijke webpagina’s, kalenders en / of andere bericht- of communicatiefaciliteiten bevatten die zijn ontworpen om u in staat te stellen met het grote publiek of met een groep te communiceren. (gezamenlijk ‘Communicatiediensten’), stemt u ermee in de Communicatiediensten alleen te gebruiken voor het plaatsen, verzenden en ontvangen van berichten en materiaal die geschikt zijn en betrekking hebben op de betreffende Communicatiedienst. Bij wijze van voorbeeld, en niet als beperking, gaat u ermee akkoord dat u bij het gebruik van een Communicatiedienst niet:

 • De wettelijke rechten (zoals privacy- en publiciteitsrechten) van anderen belasteren, misbruiken, lastigvallen, stalken, bedreigen of anderszins schenden.
 • Ongepaste, profane, lasterlijke, inbreukmakende, obsceen, onfatsoenlijk of onwettig onderwerp, naam, materiaal of informatie publiceren, posten, uploaden, verspreiden of verspreiden.
 • Bestanden uploaden die software of ander materiaal bevatten dat wordt beschermd door intellectuele eigendomsrechten (of door rechten van privacy of publiciteit), tenzij u de rechten daarop bezit of beheert of alle benodigde toestemmingen hebt ontvangen.
 • Upload bestanden die virussen, beschadigde bestanden of andere soortgelijke software of programma’s bevatten die de werking van de computer van een ander kunnen beschadigen.
 • Adverteren of aanbieden om goederen of diensten voor elk zakelijk doel te verkopen of kopen, tenzij een dergelijke Communicatiedienst dergelijke berichten specifiek toestaat.
 • Enquêtes, wedstrijden, piramideschema’s of kettingbrieven uitvoeren of doorsturen.
 • Download elk bestand dat door een andere gebruiker van een Communicatiedienst is geplaatst en waarvan u weet of redelijkerwijs zou moeten weten dat het niet op een dergelijke manier legaal kan worden verspreid.
 • Vervals of verwijder auteursattributen, wettelijke of andere gepaste kennisgevingen of eigendomsaanduidingen of labels van de oorsprong of bron van software of ander materiaal in een bestand dat wordt geüpload.
 • Beperk of verbied een andere gebruiker om de Communicatiediensten te gebruiken en ervan te genieten.
 • Een gedragscode of andere richtlijnen overtreden die van toepassing kunnen zijn op een bepaalde Communicatiedienst.
 • Oogst of verzamel anders informatie over anderen, inclusief e-mailadressen, zonder hun toestemming.
 • Overtreding van toepasselijke wet- of regelgeving.

  Semansys Technologies is niet verplicht toezicht te houden op de communicatiediensten. Semansys Technologies behoudt echter het recht om materialen geplaatst op een Communicatiedienst te beoordelen en materialen naar eigen goeddunken te verwijderen. Semansys Technologies behoudt zich het recht voor om uw toegang tot een of alle Communicatiediensten te allen tijde zonder voorafgaande kennisgeving om welke reden dan ook te beëindigen.

  Semansys Technologies behoudt zich te allen tijde het recht voor om alle informatie vrij te geven die nodig is om te voldoen aan toepasselijke wetgeving, regelgeving, juridische procedures of overheidsverzoeken, of om informatie of materialen geheel of gedeeltelijk te bewerken, weigeren te plaatsen of te verwijderen in De exclusieve discretie van Semansys Technologies.

  Wees altijd voorzichtig wanneer u persoonlijk identificerende informatie over uzelf of uw kinderen verstrekt in een Communicatiedienst. Semansys Technologies heeft geen controle over de inhoud, berichten of informatie in een Communicatiedienst of keurt deze goed en daarom kan Semansys Technologies niet verantwoordelijk worden gehouden wat betreft de Communicatiediensten en voor handelingen die volgen uit uw deelname aan een Communicatiedienst. Managers en hosts zijn geen gemachtigde Semansys Technologies woordvoerders, en hun standpunten komen niet noodzakelijk overeen met die van Semansys Technologies.

  Materiaal geüpload naar een Communicatiedienst kan onderworpen zijn aan gepubliceerde beperkingen op gebruik, reproductie en / of verspreiding. U bent verantwoordelijk voor het naleven van dergelijke beperkingen als u het materiaal downloadt.

MATERIAAL GELEVERD AAN Semansys Technologies OF GEPLAATST OP ELKE Semansys Technologies WEBSITE

Semansys Technologies claimt geen eigendom van de materialen die u verstrekt aan Semansys Technologies (inclusief feedback en suggesties) of die u plaatst, uploadt, invoert of indient op een Semansys Technologies-website of de bijbehorende services (gezamenlijk “Inzendingen”). Door uw Inzending te plaatsen, te uploaden, in te voeren, aan te bieden of in te dienen, verleent u Semansys Technologies, aan haar gelieerde bedrijven en de benodigde sublicenties echter toestemming om uw Inzending te gebruiken in verband met de werking van hun internetbedrijven, inclusief, zonder beperking, de rechten om: te kopiëren , uw inzending distribueren, verzenden, openbaar weergeven, openbaar uitvoeren, reproduceren, bewerken, vertalen en opnieuw formatteren; en om uw naam te publiceren in verband met uw inzending.

Er zal geen vergoeding worden betaald met betrekking tot het gebruik van uw Inzending, zoals hierin voorzien. Semansys Technologies is niet verplicht om uw Inzending te plaatsen of te gebruiken en kan elke Inzending op elk gewenst moment naar eigen goeddunken van Semansys Technologies verwijderen.

Door uw Inzending te plaatsen, te uploaden, in te voeren, aan te bieden of in te dienen, garandeert en verklaart u dat u alle rechten op uw Inzending bezit of anderszins beheert zoals beschreven in deze sectie, inclusief, zonder beperking, alle rechten die u nodig hebt om te bieden, posten, de inzendingen uploaden, invoeren of verzenden.

UITSLUITING VAN AANSPRAKELIJKHEID

DE INFORMATIE, SOFTWARE, PRODUCTEN EN DIENSTEN OP OF BESCHIKBAAR GEMAAKT VIA DE Semansys Technologies WEBSITE KUNNEN ONNAUWKEURIGHEDEN OF TYPOGRAFISCHE FOUTEN BEVATTEN. WIJZIGINGEN WORDEN PERIODIEK TOEGEVOEGD AAN DE HIERIN GEGEVENS. Semansys Technologies EN / OF HAAR LEVERANCIERS KUNNEN TE ALLEN TIJDE VERBETERINGEN EN / OF WIJZIGINGEN AANBRENGEN IN DE Semansys Technologies WEBSITE. ONTVANGEN ADVIES VIA DE WEBSITE VAN Semansys Technologies MAG NIET WORDEN VERWANT MET PERSOONLIJKE, MEDISCHE, JURIDISCHE OF FINANCIËLE BESLISSINGEN EN U MOET EEN PASSENDE PROFESSIONELE RAADPLEEG VOOR SPECIFIEK ADVIES OP MAAT VAN UW SITUATIE.

Semansys Technologies EN / OF HAAR LEVERANCIERS GEVEN GEEN VERTEGENWOORDIGINGEN OVER DE GESCHIKTHEID, BETROUWBAARHEID, BESCHIKBAARHEID, TIJDIGHEID EN NAUWKEURIGHEID VAN DE INFORMATIE, SOFTWARE, PRODUCTEN, DIENSTEN EN AANVERWANTE GRAFIEK DIE VOOR EEN DOELSTELLING OP DE WEBSITE VAN Semansys Technologies WORDT VERMELD. VOOR ZOVER TOEGESTAAN DOOR HET TOEPASSELIJKE RECHT, WORDEN ALLE DERGELIJKE INFORMATIE, SOFTWARE, PRODUCTEN, DIENSTEN EN AANVERWANTE GRAFIEK “ALS ZODANIG” GELEVERD ZONDER ENIGE GARANTIE OF VOORWAARDE. Semansys Technologies EN / OF HAAR LEVERANCIERS WIJZEN HIERBIJ ALLE GARANTIES EN VOORWAARDEN AF MET BETREKKING TOT DEZE INFORMATIE, SOFTWARE, PRODUCTEN, DIENSTEN EN AANVERWANTE GRAFIEKEN, INCLUSIEF ALLE IMPLICIETE GARANTIES OF VOORWAARDEN VOOR VERKOOPBAARHEID, GESCHIKTHEID VOOR EEN BEPAALDE BEPALING.

VOOR ZOVER TOEGESTAAN DOOR TOEPASSELIJK RECHT, ZAL IN GEEN GEVAL Semansys Technologies EN / OF HAAR LEVERANCIERS AANSPRAKELIJK ZIJN VOOR ENIGE DIRECTE, INDIRECTE, PUNITIEVE, INCIDENTELE, SPECIALE, GEVOLGSCHADE OF ENIGE SCHADE WELKE OOK MET ONZE BEPERKING. , GEGEVENS OF WINST, VOORTVLOEIEND UIT OF OP ENIGE MANIER VERBONDEN MET HET GEBRUIK OF DE PRESTATIES VAN DE Semansys Technologies WEBSITE, MET DE VERTRAGING OF HET NIET KUNNEN GEBRUIKEN VAN DE Semansys Technologies WEBSITE OF AANVERWANTE DIENSTEN, HET VERSTREKKEN OF HET NIET-LEVEREN VAN DIENSTEN, OF VOOR ALLE INFORMATIE, SOFTWARE, PRODUCTEN, DIENSTEN EN AANVERWANTE GRAFIEK VERKREGEN VIA DE WEBSITE VAN Semansys Technologies, OF ANDERSZINS DIE VOORTVLOEIEN UIT HET GEBRUIK VAN DE WEBSITE VAN Semansys Technologies, OP BASIS VAN CONTRACT, ONRECHTVAARDIGHEID, STRIKTE AANSPRAKELIJKHEID OF ANDERE WAARDIGHEID ALS Semansys Technologies OF EEN VAN HAAR LEVERANCIERS IS GEWETEN OVER DE MOGELIJKHEID VAN SCHADE. OMDAT SOMMIGE STATEN / JURISDICTIES DE UITSLUITING OF BEPERKING VAN AANSPRAKELIJKHEID VOOR GEVOLGSCHADE OF INCIDENTELE SCHADE NIET TOEGaan, IS DE BOVENSTAANDE BEPERKING NIET OP U VAN TOEPASSING. INDIEN U NIET TEVREDEN BENT OVER ENIGE GEDEELTE VAN DE Semansys Technologies WEBSITE, OF MET EEN VAN DEZE GEBRUIKSVOORWAARDEN, IS UW ENIGE EN UITSLUITENDE VERHAALSMOGELIJKHEID HET GEBRUIK VAN DE Semansys Technologies WEBSITE TE STAKEN.

SERVICE CONTACT: legal@semansys.wpcomstaging.com

BEËINDIGING / BEPERKING TOEGANG

Semansys Technologies behoudt zich het recht voor om naar eigen goeddunken uw toegang tot de Semansys Technologies-website en de bijbehorende services of een deel daarvan op elk gewenst moment en zonder kennisgeving te beëindigen. ALGEMEEN Voor zover wettelijk toegestaan, valt deze overeenkomst onder de wetten van de staat Washington, VS en stemt u hierbij in met de exclusieve jurisdictie en locatie van rechtbanken in King County, Washington, VS in alle geschillen die voortvloeien uit of verband houden met op het gebruik van de Semansys Technologies-website. Het gebruik van de website van Semansys Technologies is ongeautoriseerd in enig rechtsgebied dat niet alle bepalingen van deze algemene voorwaarden uitvoert, inclusief en zonder beperking deze paragraaf. U stemt ermee in dat er geen joint venture, partnerschap, dienstverband of agentuurrelatie bestaat tussen u en Semansys Technologies als gevolg van deze overeenkomst of het gebruik van de website van Semansys Technologies. De uitvoering van deze overeenkomst door Semansys Technologies is onderworpen aan bestaande wetten en juridische procedures, en niets in deze overeenkomst is in afwijking van het recht van Semansys Technologies om te voldoen aan verzoeken van de overheid, rechtbanken en wetshandhavingsinstanties of vereisten met betrekking tot uw gebruik van de Semansys Technologies-website of informatie verstrekt aan of verzameld door Semansys Technologies met betrekking tot dergelijk gebruik. Als een deel van deze overeenkomst ongeldig of niet-afdwingbaar is volgens de toepasselijke wetgeving, inclusief, maar niet beperkt tot, de hierboven genoemde garantieverklaringen en aansprakelijkheidsbeperkingen, wordt de ongeldige of niet-afdwingbare bepaling geacht te zijn vervangen door een geldige, afdwingbare bepaling die het meest overeenkomt met de bedoeling van de oorspronkelijke bepaling en de rest van de overeenkomst van kracht blijft. Tenzij hierin anders gespecificeerd, vormt deze overeenkomst de gehele overeenkomst tussen de gebruiker en Semansys Technologies met betrekking tot de Semansys Technologies-website en vervangt deze alle eerdere of gelijktijdige communicatie en voorstellen, hetzij elektronisch, mondeling of schriftelijk, tussen de gebruiker en Semansys Technologies met respect voor de website van Semansys Technologies. Een gedrukte versie van deze overeenkomst en van elke kennisgeving in elektronische vorm is ontvankelijk in gerechtelijke of administratieve procedures op basis van of met betrekking tot deze overeenkomst in dezelfde mate en onderworpen aan dezelfde voorwaarden als andere zakelijke documenten en documenten die oorspronkelijk zijn gegenereerd en onderhouden. in gedrukte vorm. Het is de uitdrukkelijke wens van de partijen dat deze overeenkomst en alle bijbehorende documenten in het Engels worden opgesteld.

AUTEURSRECHTEN EN HANDELSMERKEN:

Alle inhoud van de website van Semansys Technologies is: Copyright 2013 Semansys Technologies en / of zijn leveranciers. Alle rechten voorbehouden.

MERKEN

De namen van werkelijke bedrijven en producten die hierin worden genoemd, kunnen handelsmerken zijn van hun respectieve eigenaars.

The example companies, organizations, products, people and events depicted herein are fictitious. No association with any real company, organization, product, person, or event is intended or should be inferred.

Any rights not expressly granted herein are reserved.

KENNISGEVINGEN EN PROCEDURE VOOR HET INDIENEN VAN CLAIMS VAN INBREUK OP HET AUTEURSRECHT

Ingevolge Titel 17, United States Code, Section 512 (c) (2), moeten kennisgevingen van geclaimde auteursrechtinbreuk onder de Amerikaanse copyrightwetgeving worden gestuurd naar de aangewezen agent van de serviceprovider. ALLE AANVRAGEN DIE NIET RELEVANT ZIJN VOOR DE VOLGENDE PROCEDURE KRIJGEN GEEN ANTWOORD. Zie Kennisgeving en procedure voor het indienen van claims wegens inbreuk op het auteursrecht.